Erik Engdahl: Multikompassmodell för kön och genus
[Vebbplats för Erik Engdahl] --> [Underhemsida kön och genus]
Denna vebbsida, version 2017-12-20, har adressen http://www.erikengdahl.se/sex-gender/multi-compass-model2-sv.html

 In English!

Erik Engdahl: Multikompassmodell för kön och genus

(Preliminär och ofullständig version)

Är det dags att sluta att tvinga in människor i någon av de "godkända" könen, närmare bestämt det kön som kroppen se ut att ha? Ja, anser författaren.

Denna fråga aktualiserades under sensommaren 2009 när Caster Semenya från Sydafrika vann ett VM-guld. Skulle hon få behålla sitt guld trots att hon såg "manlig" ut? Internationella Friidrottsförbundet (IAAF) har i november 2009, i samråd med Sydafrikas regering, beslutat att hon skall få behålla sitt VM-guld och inte publicera resultatet av undersökningen.

Martin Ritzén, professor emeritus i barnendokrinologi vid Karolinska institutet, hävdade i Aftonbladet 2009-09-08 att det inte finns något test som kan avgöra någons könstillhörighet. Han torde följaktligen fästa störst vikt vid det kön som individer upplever sig tillhöra (Se könstillhörighetsaspekt nr. 6 nedan!).

Det finns privata och offentliga maktutövare som anser att folk nödvändigtsvis måste tvingas in i något kön, helst det som kroppens utseende (mest) verkar tyda på. Trans- och intersexualism och andra icke "godkända" kön (icke-binära kön) finns dock.

Att stater ska hålla på och registrera sina medborgares kön är onödigt. Det vore sannolikt orealistiskt att inom kort avskaffa denna registering. Tills vidare vore därför en rimlig kompromiss att införa det personliga valet att definieras sig som...


   [] Kvinna
   [] Man
   [] Övrigt, icke-binärt, privatsaks-, neutralt, odefinierat eller annat kön
   [] Ej meddelat

Om den sista möjligheten "Ej meddelat":
Författaren föreslår (med inte som omedelbart genomförbart - Se nedan!) att barn vid födelsen juridiskt börjar i den sistnämnda kategorin "Ej meddelat". Vitsen med detta är att minska risken att ett barn helt godtyckligt tilldelas ett kön enbart på grundval av hur kroppen ser ut. Vid någon ålder, t.ex. skolstartsålder (så småningom successivt senarelagd ålder) meddelar föräldrar/vårdnadshavare/socialsekreterare vilket juridiskt kön barnet ska ha tills vidare, med ändringsmöjlighet vid behov. Om dessa är osäkra, kan meddelandetidpunkten senareläggas.

För att undvika bakslag är det viktigt att skynda långsamt. Att skynda långsamt - medelst folkbildningsarbete - går vid närmare eftertanke fortast i slutändan. Traditionalister, moral-, värde- och nationalkonservativa kommer att behöva tid att vänja sig. De behöver ha full möjlighet att tills vidare vidmakthåla sina fördomar som de inte anser vara fördomar utan vara s.k. alldeles uppenbara "fakta"(%): En bebis med snopp skulle vara en pojke och en med barnhål en flicka, punkt slut.

(%) Ur vetenskapsteoretiskt synpunkt fungerar "fakta" inte alls. Det är sedan länge välkänt att fakta är "teoriimpregnerade", d.v.s. dessa ses genom de glasögon som rådande teorier definierar.

Med tanke på traditionalisterna av olika schatteringar är det möjligt att den fjärde möjligheten "Ej meddelat" behöver vänta. Den kan vara vist att låta den tredje möjligheten "Övrigt kön" - som ännu inte finns i Sverige som juridiskt kön - sätta sig innan det är dags att gå vidare.

* * *

En person i Tyskland som intvingats i katogorin "man" gick till domstol för att tillerkännas ett neutralt kön, men han nekades (privat kommunikation med Martin Ritzén, se ovan!). På registeringsblanketten vid Europeiskt socialt forum i Malmö, sept. 2008, fanns möjligheten att kryssa för övrig könstillhörighet.

De australienska passen ska få (borde ha fått vid det här laget) en tredje kategori vad gäller kön. Det kommer att markeras med ett "X", istället för "M" eller "F", för de fall där könet är obestämt eller svävande. Ett skriftligt läkarintyg krävs. [Australiska pass har tre kön -  Nyheter - MSN Resor]

* * *

Köns- och genustillhörigheten har många aspekter, t.ex.
1) det juridiska könet,
2) vilka könskromosomer man har,
3) om embryot erfar inre testosteronduschar under 10:e graviditetsveckan och i så fall huruvida receptorer för att reagera på dem finnes,
4) vilka könskörtlar och andra inre könsorgan man har,
5) hur kroppen ser ut utanpå, utan och med kläder,
6) hur de ser som man ev. attraheras sexuellt till (gynofili, androfili, bisexualitet etc.),
7) det upplevda könet, och
8) med svag(*) ontologisk status: sätt att tänka.

Jag föreslår en "multikompassmodell" (eller snarare en "multikompassmetafor") för könstillhörighet. Var och en av könstillhörighetsaspekterna motsvaras av en kompassnål som antingen är starkt eller svagt inriktad åt något håll (ej nödvändigtsvis i heteronormativ riktning), åt inget håll alls såsom vid magnetiska sydpolen i norra Kanada eller att kompassnålen är så liten att det inte spelar någon roll hur den är inriktad (Exempel: asexualitet för kompassnål 6 ovan).

Vanliga kompasser är vanligtvis endimensionella. De har vad man i fysiken kallar 1 frihetsgrad. Dess läge bestäms att 1 tal, gradtalet 0°-360° eller i orienteringssammanhang nygradstal (gontal) 0g-400g.

"Kompasserna" i näst föregående stycke behöver inte nödvändigtsvis vara endimensionella. För några av egenskaperna skulle det kunna vara fråga om två-, tre- eller mångdimensionell "kompasser".

- - - - - -
(*) Med svag ontologisk status åsyftar jag att effektstorleken är låg eller praktiskt taget obefintlig. Effektstorleken är ett statistiskt mått som beskriver hur pass påtaglig skillnaden i en viss egenskap är för två statistiska populationer. Den definieras något förenklat som...

         effektstorlek = (medelvärde2 - medelvärde1)/((standardavvikelse2 + standardavvikelse1)/2)

...där subindexen 2 och 1 refererar till de två olika statistiska populationerna. Effektstorleken definieras alltså som medelvärdesskillnaden dividerat med standardavvikelsemedelvärdet. Smärre varianter av definitionen förekommer.

Om de två populationerna kraftigt överlappar varandra är effektstorleken låg. Då är standardavvikelsemedelvärdet för populationerna stor i förhållande till skillnaden i medelvärdena. Det är därför det matematiska uttrycket ovan för effektstorleken är litet.

År 2007 kom Annica Dahlström ut med boken "Könet sitter i hjärnan" som väckte stor vrede bland jämställdhetsanhängare. I denna bok påstår hon att män skiljer sig från kvinnor angående diverse egenskaper. I många av dess fall gör hon misstaget att bortse från att effektstorleken för egenskaperna ifråga är små. Dessa kan därför inte utgöra något stöd för hennes långtgående tyckanden om mans- och kvinnoroller. Effektstorleken är stor endast för perifera egenskaper som har att göra med typ kast med liten boll.